Grad Zagreb objavio informacije o najmu stanova za pogođene potresom

Objavljeno je koju dokumentaciju je potrebno prikupiti za najam gradskog stana

  • Politika
  • Objavljeno 18.05.2020
  • Piše: Marin Marić

Gradska uprava Zagreb objavila je danas informacije o najmu stanova za sve koji su stanovali u kući ili stanu koji su bili pogođeni potresom.

Gradska skupština donijela je Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o najmu stanova, a koja stupa na snagu 20. svibnja.

Prijavitelji će moći dobiti stan u najam na određeno vrijeme

Navedenom Odlukom omogućeno je vlasnicima stanova/kuća i zaštićenim najmoprimcima – koji su u vrijeme potresa 22. ožujka stanovali u stanu/kući i imali prijavljeno prebivalište na adresi stana/kuće te se nalaze u iznimno teškom socijalno-zdravstvenom položaju, a isti su zbog oštećenja prouzročenih potresom utvrđeni neuporabljivim – stambeno zbrinjavanje dodjelom stana u najam na određeno vrijeme do završene obnove stana/kuće.

Evo dokumentacije koju je potrebno prikupiti:

  1. Potvrdu kojom se potvrđuje da je zgrada/kuća pregledana od stručnjaka za brzu procjenu oštećenja, kojom prilikom je utvrđeno da je zgrada/kuća neuporabljiva zbog oštećenja izdanu od Grada Zagreba, Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet (Ulica grada Vukovara 58b, Zagreb).
  2. Dokumentacija kojom se dokazuje vrijeme prebivanja na području Grada Zagreba

– uvjerenje policijske uprave o prebivalištu za podnositelja zahtjeva i za članove obiteljskog domaćinstva ( MUP PUZ, Petrinjska ulica 30, MUP PUZ PP Sesvete – Kašinska cesta 1b), ne starije od tri mjeseca, original ili preslika ovjerena kod javnog bilježnika;

  1. Dokumentaciju kojom se dokazuje stambeni status:

– vlasnik kuće ili stana

dokaz: – izvadak iz zemljišne knjige ili druga ispravu kojom se dokazuje da je vlasnik kuće/stana u vrijeme priprodne nepogode – potresa 22. ožujka 2020., ne stariji od tri mjeseca, original ili preslika ovjerena kod javnog bilježnika

– zaštićeni najmoprimac u stanu u vlasništvu Republike Hrvatske

dokaz: – ugovor o najmu stana sa zaštićenom najamninom, original ili preslika ovjerena kod javnog bilježnika

– zaštićeni najmoprimac, zaštićeni podstanar i predmnijevani najmoprimac u stanu koji nije u vlasništvu Republike Hrvatske ili Grada Zagreba iz članka 28.g Zakona o najmu stanova (NN 91/96, 48/98, 66/98, 22/06 i 68/18)

dokaz: – ugovor o najmu stana sa zaštićenom najamninom zaključen s fizičkom ili pravnom osobom, original ili preslika ovjerene kod javnog bilježnika;

–  izvadak iz zemljišne knjige ili druga ispravu kojom se dokazuje da je najmodavac vlasnik stana, ne stariji od tri mjeseca, original ili preslika ovjerena kod javnog bilježnika;

  1. Dokumentaciju kojom se dokazuje socijalno-zdravstveni status:

– ukupan prihod obiteljskog domaćinstva ostvaren od 1.1. – 31.3.2020. godine (sve vrste   prihoda svih članova obiteljskog domaćinstva

dokaz: –  uvjerenje o visini dohotka ostvarenog od 1.1. – 31.3.2020. godine Porezne uprave Zagreb – ispostave prema mjestu stanovanja za sve članove obiteljskog domaćinstva. Za nezaposlene u 2020. potvrda iz evidencije nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (prema mjestu prebivališta) odnosno potvrda o stažu i plaći/prijavama na osiguranje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (Ulica kneza Trpimira 4), a za djecu sa navršenih 16 godina potvrdu o redovnom školovanju, originali ili preslike ovjerene kod javnog bilježnika.

dokaz: – rješenje Centra za socijalnu skrb o zajamčenoj minimalnoj nakandi, doplatku za pomoć i njegu ili osobnoj invalidnini

– broj članova obiteljskog domaćinstva

dokaz: – izvadak iz matice knjige rođenih za podnositelja zahtjeva i sve članove obiteljskog domaćinstva, original ili preslike ovjerane kod javnog bilježnika;

– za izvanbračnu zajednicu kod javnog bilježnika ovjerena izjava podnositelja zahtjeva, izvanbračnog supružnika i dva svjedoka dana pod kaznenom odgovornošću o postojanju izvanbračne zajednice i njenom trajanju, original ili preslike ovjerane kod javnog bilježnika;

– uvjerenja o prijavi prebivališta za sve članove obiteljskog domaćinstva, ne starija od tri mjeseca, original ili preslika ovjerena kod javnog bilježnika.

– status samohranog roditelja

dokaz: – smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta/odluka o roditeljskoj skrbi, original ili preslika ovjerena kod javnog bilježnika.

– žrtva obiteljskog nasilja

dokaz: – pravomoćnu sudsku odluku o nasilju u obitelji (ne stariju od godinu dana)

– zdravstveni status

dokaz: – pravomoćno rješenje Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje kojim je utvrđeno  100% oštećenje organizma ili opća nesposobnost za rad odnosno nalaz i mišljenje tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi kojim je utvrđeno teže tjelesni ili mentalno oštećenje i psihička bolest i potpuna ovisnost o tuđeoj njezi i brizi, a korisnici su prava socijalne skrbi na temelju Zakona o socijalnoj skrbi, i to: zajamčene minimalne naknade, doplatka za pomoć i njegu ili osobne invalidnine.

– rješenje suda o lišenju poslovne sposobnosti i rješenje Centra za socijalnu skrb o stavljanju  pod skrbništvo

Osim navedenih isprava podnositelj zahtjeva je dužan priložiti:

– ovjerenu izjavu podnositelja zahtjeva da on i članovi njegova domaćinstva nemaju na području Grada Zagreba u vlasništvu drugi stan ili kuću (obrazac 1 prilog uz zahtjev), originali ili preslike ovjerene kod javnog bilježnika

– potvrdu Gradskog stambeno-komunalnog gospodarstva d.o.o. Zagreb ( Savska cesta 1) o tome da li su podnositelj zahtjeva i članovi njegova obiteljskog domaćinstva evidentirani kao vlasnici kuće/stana na području Grada Zagreba, ne stariju od tri mjeseca, originali ili preslike ovjerene kod javnog bilježnika;

– uvjerenje o nositeljima prava na nekretninama upisanim u katastarski operat na području Republike Hrvatske (uključujući i Grad Zagreb) koje izdaje Državna geodetska uprava (Središnji ured, Gruška 20, Zagreb) za podnositelja zahtjeva i za sve  članove njegova  obiteljskog domaćinstva, ne starije od tri mjeseca, originali ili preslike ovjerene kod javnog bilježnika;

Zahtjevi se mogu dostaviti u Gradskom uredu ili putem elektroničke pošte

Zahtjevi se, stoji u priopćenju, mogu podnijeti na propisanom obrascu i dostavom tražene dokumentacije Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom na adresi Nova cesta 1.

Zahtjevi se mogu predati i putem elektroničke pošte na guszoi@zagreb.hr, osobno uz prethodnu najavu na broj 01/6101-810 radnim danom od 8 do 15:30 te putem pošte.

Zahtjev se može predati i na porti Gradskog ureda za branitelje u Vodnikovoj 14 u vremenu od 8 do 15 sati, elektroničkom poštom na branitelji@zagreb.hr, ili putem pošte.

Više iz kategorije